Договір щодо надання банківських послуг бланк |

ДОГОВІР  щодо надання брокерських послуг  м. — «-» — 200 — р.   КЛІЄНТ: -,  в особі -, що діє на підставі -,  з одного боку, і   БРОКЕР: -,   (найменування підприємства, що надає брокерські послуги)  в особі -,  що діє на підставі -,  з іншого боку,  уклали Даний Договір про наступне:  1.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   1.1. КЛІЄНТ доручає, а БРОКЕР зобов’язується:  а) здійснювати угоди від імені та за рахунок КЛІЄНТА (на підставі договору доручення та разової довіреності);  б) здійснювати угоди для КЛІЄНТА від імені БРОКЕРА (на підставі договору комісії);  в) надавати КЛІЄНТУ інформаційні послуги, пов’язані з реалізацією та придбанням товару.  2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ   2.1. БРОКЕР гарантує, що він володіє правом здійснення угод, які є предметом Даного Договору.   2.2. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА, керуючись чинним законодавством.

 

БРОКЕР зобов’язаний інформувати КЛІЄНТА про вимоги, що ставляться до біржових товарів.   2.3.

 

БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА з наступних типів угод:  2.3.1. Угода з реальним товаром. У цьому випадку БРОКЕР або КЛІЄНТ виступають як продавець або покупець товару, що постачається у певний термін з моменту реєстрації угоди на біржі.  2.3.2. Угода з умовою. У цьому випадку КЛІЄНТ дає доручення продати реальний товар за умови одночасної купівлі для КЛІЄНТА іншого реального товару. При отриманні такого доручення БРОКЕР має право відмовитися від його виконання. Якщо БРОКЕР продасть товар, але не виконає доручення в частині купівлі іншого товару, він позбавляється права на винагороду за угодою з умовою.  2.3.3. Угода з цінними паперами.  2.3.4. Із вказаних у пунктах 2.3.1, 2.3.2 типів угод КЛІЄНТ може давати БРОКЕРУ наступні види доручень:   1. Купити товар за поточною біржовою ціною дня.   2. Продати товар за поточною біржовою ціною дня.   3.

 

Купити товар за ціною не вище заданої.   4. Продати товар за ціною не нижче заданої.   5.

 

Купити товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.   6. Продати товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

 

2.4. Крім того, БРОКЕР надає КЛІЄНТУ наступні послуги:  а) інформує про поточну біржову ціну на конкретний товар;  б) інформує про наявність конкретного товару на біржі.

 

2.5. Сторонами приймається наступний порядок виконання доручень щодо продажу реально існуючого товару:  2.5.1.

 

КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ договір доручення або договір комісії, підписані з його боку, надає гарантію виконання зобов’язання, довіреність на право здійснення угоди, необхідну при здійсненні угоди від імені КЛІЄНТА.   КЛІЄНТ зобов’язаний за свій рахунок спакувати, замаркірувати товар у відповідності до вимог стандартів, технічних умов, а також до вимог, що пред’являються до біржових товарів, відвантажити товар за адресою біржі.

 

З цього моменту КЛІЄНТ втрачає право розпоряджатися товаром до отримання звіту БРОКЕРА про здійснення угоди або повідомлення про зняття товару з торгів.  2.5.2. БРОКЕР, отримавши пропозицію, зобов’язаний негайно розпочати роботу щодо виконання доручення КЛІЄНТА на біржі.  2.5.3.

 

Виконавши доручення, БРОКЕР зобов’язаний у -денний термін подати звіт (Додаток № 1) з документами, отриманими від контрагента за здійсненою угодою, враховуючи оформлений примірник укладеного з контрагентом договору.  2.5.4. Отримавши звіт БРОКЕРА, КЛІЄНТ повинен у — денний термін сплатити БРОКЕРУ винагороду за виконане доручення, вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконати інші свої зобов’язання, що витікають із укладеної угоди.  Термін відвантаження товару визначається у договорах доручення, комісії або поставки.

 

2.5.5. Якщо КЛІЄНТ має заперечення за звітом, він зобов’язаний у -денний термін з моменту отримання звіту повідомити про них БРОКЕРА. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим КЛІЄНТОМ.  2.5.6. Якщо товар у відповідності до правил біржової торгівлі знятий з торгів, БРОКЕР зобов’язаний повідомити про це КЛІЄНТА в -денний термін за формою, вказаною у Додатку № 2.

 

КЛІЄНТ зобов’язаний у -денний термін з моменту отримання повідомлення БРОКЕРА знизити ціну або відкликати пропозицію.   У випадку відкликання пропозиції КЛІЄНТ у — денний термін з моменту отримання повідомлення оплачує БРОКЕРУ зазнані витрати з виконання доручення у розмірі — — грн.  2.5.7. КЛІЄНТ може в договорі доручення або комісії надати БРОКЕРУ право часткової реалізації товару, зазначеного в договорі.   2.6.

 

При виконанні доручень з купівлі за угодами з реальним товаром приймається наступний порядок:  2.6.1.

 

КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ підписаний договір доручення або договір комісії, а також надає гарантію своєї сплатоспроможності, довіреність на право здійснення угоди, необхідну при здійсненні угоди від імені КЛІЄНТА.  2.6.2. БРОКЕР, отримавши доручення, зобов’язаний негайно почати роботу щодо його виконання.  2.6.3. Виконавши доручення, БРОКЕР зобов’язаний у — денний термін подати звіт (Додаток № 1) з документами, отриманими від контрагента за здійсненою угодою, враховуючи оформлений примірник укладеного з контрагентом договору.  2.6.4. Отримавши звіт БРОКЕРА, КЛІЄНТ повинен у — денний термін оплатити БРОКЕРУ винагороду за виконання доручення, вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконати інші свої зобов’язання, що витікають із укладеної угоди.  2.6.5. Якщо КЛІЄНТ має заперечення за звітом, він зобов’язаний у — денний термін з моменту отримання звіту повідомити про них БРОКЕРА. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим КЛІЄНТОМ.

 

2.6.6. Якщо по закінченні терміну дії договору доручення або комісії БРОКЕР не виконає доручення з незалежних від нього причин, він повідомляє про це КЛІЄНТА, який у — денний термін з моменту отримання повідомлення зобов’язаний оплатити БРОКЕРУ зазнані витрати з виконання доручення в розмірі — грн.   2.7. КЛІЄНТ може в договорі доручення або комісії як додаткову умову надати БРОКЕРУ право продажу або купівлі товару в меншій кількості, аніж зазначено в договорі, а також право зменшувати ціну пропозиції без узгодження з КЛІЄНТОМ.

 

2.8. Вид доручення (пункт 2.3.4 договору) може бути оперативно змінений КЛІЄНТОМ телефонограмою, яка підлягає обов’язковій реєстрації кожною стороною.   2.9. Умови Даного Договору не підлягають розголошенню.  3. ГАРАНТІЇ   3.1. Якщо КЛІЄНТ дає доручення про купівлю товару, він зобов’язаний надати гарантію оплати, яка може бути дана у формі:  3.1.1. Надання банківської гарантії на оплату товару (оригінал).

 

3.1.2. У вигляді довідки про наявність коштів на розрахунковому рахунку КЛІЄНТА, завірену банком на дату, що передує даті доручення.   3.2. Якщо КЛІЄНТ виступає як продавець товару, він зобов’язаний надати засвідчену складську розписку або транспортний документ, що підтверджує відвантаження товару на адресу біржі.   3.3. Окрім збитків, стягується неустойка за прострочення поставки або недопоставку товару.   Розмір неустойки зазначається в договорі доручення або комісії у пункті «Гарантії» і не може бути меншим від — відсотків вартості товару.

 

3.4. Наявність та види гарантій повинні бути відображені в договорі доручення або комісії.   При відсутності гарантій БРОКЕР має право відмовитися від виконання доручення, письмово повідомивши про це КЛІЄНТА в — денний термін.  4. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ   4.1.

 

Сума винагороди БРОКЕРА визначається у відсотках від суми угоди.   4.2. За виконання доручення за угодою з реальним товаром КЛІЄНТ оплачує послуги БРОКЕРА в залежності від виду доручення у наступних розмірах (зазначити літерами):  за дорученням 1 -,  за дорученням 2 -,  за дорученням 3 -,  за дорученням 4 -,  за дорученням 5 -,  за дорученням 6 -.   4.3. За виконання доручення за угодою з умовою винагорода нараховується окремо за угодою продажу та угодою купівлі за ставками, зазначеними в п.4.2. Крім того, КЛІЄНТ додатково оплачує БРОКЕРУ — відсотків від загальної суми двох угод.   4.4. За надання інформаційних послуг КЛІЄНТ оплачує БРОКЕРУ винагороду в розмірі — грн.  (сума літерами)   4.5. Якщо БРОКЕР купив товар за ціною нижчою, а продав товар за ціною, вищою за передбачену в дорученні КЛІЄНТА, останній, крім винагороди, нарахованої у відповідності до п.4.2, сплачує БРОКЕРУ — відсотків від різниці між призначеною КЛІЄНТОМ ціною і тією, більш вигідною ціною, за якою БРОКЕР здійснив угоду.

 

4.6. Загальна сума винагороди, належна БРОКЕРУ за виконане доручення, збільшується на суму податку на додаткову вартість, яка зазначається окремим рядком.

 

4.7. Внесок за реєстрацію угоди визначається біржею на підставі існуючих правил торгівлі на біржі, про що письмово повідомляється КЛІЄНТУ БРОКЕРОМ.   При оплаті внеску сума платежу збільшується на суму податку на додаткову вартість, яка в розрахункових документах зазначається окремим рядком.

 

4.8.

 

Розміри та розрахунок суми, що підлягає оплаті КЛІЄНТОМ на користь БРОКЕРА та біржі, зазначаються у звіті БРОКЕРА.   4.9. Оплата послуг БРОКЕРА та біржі здійснюється платіжним дорученням на рахунок БРОКЕРА.  5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ   5.1. Зв’язок між сторонами здійснюється через відповідальних осіб. КЛІЄНТ виділяє для зв’язку з БРОКЕРОМ двох відповідальних осіб, які несуть повну відповідальність за свої дії. БРОКЕР зв’язується з КЛІЄНТОМ безпосередньо або через представника, що має довіреність від БРОКЕРА.   5.2.

 

Технічні та інші умови зв’язку обумовлюються в Протоколі узгодження умов зв’язку, що є частиною Даного Договору (Додаток № 3).

 

5.3.

 

Обов’язковим реквізитом при будь-якому зверненні КЛІЄНТА до БРОКЕРА є КОД, який привласнюється БРОКЕРОМ. КЛІЄНТ не має права повідомляти Код третім особам.  6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН,  ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ,  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ   6.1. Сторони зобов’язані дотримуватись чинних правил торгівлі на біржі та інших правил, що регламентують діяльність біржі.   6.2. БРОКЕР не відповідає перед КЛІЄНТОМ за виконання третьою особою угоди, укладеної ним для КЛІЄНТА або від імені КЛІЄНТА.   6.3.

 

У випадку невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов’язань за укладеною угодою БРОКЕР має право прилюдно повідомити про це учасників біржової торгівлі.

 

6.4.

 

У випадку ухилення від оплати або прострочення оплати брокерської винагороди та послуг біржі КЛІЄНТ сплачує штраф у розмірі — відсотків належної суми за кожен день прострочення, але не більше — відсотків.   6.5.

 

Суперечки, що виникають у зв’язку із виконанням Даного Договору, розв’язуються БІРЖОВИМ АРБІТРАЖЕМ. Рішення БІРЖОВОГО АРБІТРАЖУ виконуються добровільно. У випадку незгоди з рішенням БІРЖОВОГО АРБІТРАЖУ зацікавлена сторона має право звернутися до Арбітражного суду.   6.6. За невиконання доручення з вини БРОКЕРА останній сплачує КЛІЄНТУ штраф у розмірі — відсотків від суми, зазначеної у договорі доручення або комісії.   6.7. За розголошення умов Даного Договору винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі — грн.   (сума літерами)   6.8. У випадку скасування доручення до проведення торгів КЛІЄНТ зобов’язаний відшкодувати БРОКЕРОВІ зазнані витрати у фіксованій сумі, що складає — — грн.

 

(сума літерами)   6.9.

 

Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до -.

 

6.10. Зміна умов або припинення договору здійснюється за згодою сторін.   6.11. Будь-яка із сторін має право розірвати договір, письмово попередивши другу сторону не менше ніж за — термін.   6.12. Додатки до договору.  Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

(Visited 9 times, 1 visits today)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Scroll to Top
Scroll to Top